Indosament /Indosiranje menice / Puni indosament

 In Eskont menica, Pojmovnik

Indosament – Indosiranje menice

Čemu služi indosament? Menica je hartija od vrednosti po naredbi koja je podobna za cirkulaciju. Menica se prenosi „indosamentom“, koji obezbeđuje brzinu i sigurnost meničnog prometa.

Indosamentom se omogućava da menica nije ograničena i da služi samo jednom plaćanju, već se koristi u izmirenju većeg broja obaveza između različitih subjekata.

Indosament je izjava  imaoca menice kojom on prenosi svoja prava po menici na neko drugo lice.

Lice koje menicu prenosi zove se indosant, a lice na koje se menica prenosi indosatar. prv indosant je uvek remitent. Stičući menično pismeno indosatar postaje poverilac, a indosant se od poverioca pretvara u dužnika.

Indosament mora biti bezuslovan, delimičan je ništavan, a svaki uslov koji bi bio stavljen smatrao bi se kao da nije ni napisan.

Kako se menica indosira?

Izjava imaoca menice se stavlja na poleđini menice ili na alonžu. Termin potiče iz italijanskog jezika „in dosso“ što znači „na poleđini“.

Postoji više oblika indosamenta:

  1. Puni prenos – kod punog meničnog prenosa tačno se naznači lice na koje se vrši prenos (indosatar) sa datumom i mestom prenosa.
  2. Prenos na donosioca – kod prenosa na donosioca, umesto imena indosatara stavlja se reč: donosiocu.
  3. Blanko prenos – kod blanko prenosa kao menični poverilac smatra se svako ko takvu menicu drži, jer se predpostavlja da se ona na njega presesena od strane indosanta.
Puni vlasnički indosament - Umesto nama platite po naredbi privrednog društva Alchemist doo Beograd

Puni vlasnički prenos

Umesto nama platite donosiocu.

Prenos na donosioca

Samo potpis i peat indosatara

Blanko prenos

Indosament na donosioca vredi kao blanko indosament, odnosno dalji prenos prava ovim indosamentom može se vršiti na isti način kao da se na menici nalazi blanko indosament.

Neprekidni niz indosamenata

Da bi imalac menice mogao da koristi svoja prava, mora da dokaže da je on njen zakonit imalac. Neprekidni niz indosamenata postoji ako je njihov lanac povezan redom kojim je menica prenošena. Ako je u nizu bilo blanko prenosa smatra se da lanac nije prekinut. Prebrisani indosamenti se smatraju nepostojećim.

Zakon o menici

Recommended Posts
Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Ne možete da pročitate? Promeni teskt. captcha txt
Obrnuti faktoringRegistracija menice