Faktoring budućih potraživanja – sve što je potrebno da znate o faktoringu budućih potraživanja

Faktoring budućih potraživanja je finansijska usluga u kojoj prodajete faktoru vaša buduća potraživanja. Više novca za vaš biznis odmah onda kada ugovorite posao.

Faktoring budućih potraživanja

Koja potraživanja mogu da budu predmet faktoringa budućih potraživanja?

I u ovom slučaju važi opšte pravilo iz zakona o faktoringu da predmet faktoringa može da bude svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika.

Dakle da bi neko buduće potraživanje moglo da bude faktorisano pored opštih uslova potrebno je da imate potpisan ugovor sa kupcem vaše robe odnosno usluga koje pružate, odnosno da je potraživanje odredivo. 

Primara radi, imate zaključen ugovor o izdavanju poslovnog prostora sa zakupcem na rok od 5 godina i želite da prodate buduća potraživanja za zakup za narednih 6 meseci. Ovo je idealan primer za fakotirng budućih potraživanja.

Drugi situacije je recimo ugovor o izgradnji objekta koji ste dobili u postupku javne nabavke. Možete unapred prodati deo ili sva moguća potraživanja po ovom ugovoru. Recimo vrednost ugovora je 50.000.000 dinara, potpisali ste ugovor i počeli radove. Prodajete faktoru buduća potraživanja za cenu od 20.000.000 dinara. Nakon što izdate privremene situacije vrši se oduzimanje vrednosti situacije i naknada od cene.

Dakle potrebno je da imate ugovor iz koga proizilazi velika kerovatnoća da će potraživanje i nastati. 

Kako se određuje fakotring naknada kod faktoringa budućih potraživanja?

Za razliku od klasičnog fakotinga u kome je poznat iznos potraživanaj koji usputape kod faktoringa budućih potraživanja je u momentu zaključenja ugovora poznata cena. Ukupni iznos ustupljnih potraživanja se zna tek onda kada potraživanje i nastane, odnosno kada izdate fakturu i jednak je iznosu cene koju smo vam platili uvećanu za faktoring naknadu.

Kako je prodaja budućeg potraživanja rizičnija (potraživanje još nije nastalo) faktoring naknada u periodu od dana isplate cene do dana fakturisanja je obično veća u odnosu na faktoring naknadu od momenta fakturisanja (momenta nastanka potraživanja). Kako je obračun složeniji nego kod klasičnog faktoring uz ugovor se dobija i primer obračuna. 

Da li je potrebno obezbđenje?

Kako faktoring budućih potraživanja nosi veći nego uobičajen rizik u nekim situacijama će biti potrebno da date obezbeđenje. Obezbećenje može biti u formi zaloge na pokretnim stvarima ili hipoteke na nepokretnostima.

Bez obzira na vrstu obezbeđenja mi ćemo pripremiti svu dokumentaciju za vas i pomoći u procesu kako bi sve bilo što pre relizovano.

Koje su koristi od faktoringa budućih potraživanja?

Faktoring, kako postojećih, tako i budućih potraživanja treba da vam obezbedi likvidnost u poslovanju bez zaduživanja. Likvidnost je osnovni preduslov za uspešno poslovanje i rad biznisa. Bićete u prilici da vašim dobavljačima plaćate avansno i na vreme, a ovo često rezultira rabatima koji su veći nego vaši troškovi za faktoring. Imate mogućnost da zaključite ugvore u kojima ne dobijate avans, tako da možete da finansirate nabavku materijala ili usluga bez zaduživanja. Ovo vam omogućuje da budete konkurentniji na tržištu i da dobijete poslove koji drugi možda ne bi ni pokušali da dobiju zbog dugih rokova plaćanja. Više novca za vaš biznis odmah onda kada ugovorite posao.

Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Ne možete da pročitate? Promeni teskt. captcha txt