Faktoring – sve što je potrebno da znate o faktoring usluzi na jednom mestu

Uobičajna je praksa da mala i srednja preduzeća svoje usluge i robu prodaju na odloženo plaćanje. U mnogim slučajevima rokovi za plaćanje su 45, 60 ili 90 dana. Ovo znači da i nakon što je usluga pružena ili roba isporučena kupac će platiti svoje obaveze tek nakon navedenih rokova, a često i kasnije. Ovaj način prodaje stvara usko grlo u finansijma malih i srednjih preduzeća.

Faktoring

Šta je faktoring?

Faktoring je finansijska usluga uz pomoć koje obezbeđujete potrebna finansijska sredstva brzo u slučaju kada prodajete robu ili pružate usluge na odloženo. Uz pomoć faktoringa, koji se može nazvati i finansiranje kroz fakture, u mogućnosti ste da prodate vaše nedospele fakture i odmah dobijete novac i rasteretite vaše tokove gotovine, obezbedite obrtna sredstva i održite tekuću likvidnost.. Onog trenutka kada dobijte pozitivan odgovor na vaš zahtev isplatićemo vam punu vrednost fakture umanjenu za faktoring naknadu. Vreme relizacije je najčešće do 24 časa.

Kolika je faktoring naknada?

Faktoring naknada može da varira u rasponu od 2% do 3% na mesečnom nivou. Obračunava se dnevno srazmerno broju dana od dana ustupanja do dana dospeća potraživanja. U procesu razmatranja vašeg zahteva za faktoring kako bi odredio faktoring naknadu Alchemist Faktor uzima u obzir različite varijable kao što su: vaši prihodi i prihodi vašeg kupca, kreditni kapacitet, uobičajene uslove plaćanja u industriji u kojoj poslujete, broj i vrednost faktura koje želite da prodate kao i analizu sektora kome pripadate.

Kako da prodam svoje fakture?

Ukoliko odlučite da koristite faktoring potrebno je da se obratite Faktoru i da mu prodate vaše fakture. O ovom poslu možete razmišljati kao o bilo kojoj prodaji imovine koju imate. Nakon što kupi od vas fakture Faktor će preuzeti naplatu potraživanja od dužnika. Pre nego što dobijete ponudu Faktor će uraditi kreditnu analizu vašeg preduzeća i dužnika i u određenom broju slučajeva kontaktirati službu računovodstva dužnika kako bi potvrdio postojanje potraživanja.

Učesnici u faktoring poslu

Kao što smo rekli preduzeće prodaje svoje fakture faktoru koje mu isplaćuje cenu za te fakture i čeka dospeće faktura kako bi ih za svoj račun naplatio. U ovom poslu u formalnom smislu postoje sledeće strane:

Ustupilac je korisnik faktoring usluge, to je lice koje prodaje fakture. Ustupilac može da bude pravno lice ili preduzetnik, ali ne i fizičko lice.

Dužnik je lice koje je dužnik u poslu za koji se fakture prodaju. To je lice koje ima obavezu da izvrši plaćanje. Dužnik kao i ustupilac mora da bude pravno lice ili preduzetnik. Faktoring poslovi se obavljaju samo između ovih lica.

Faktor je finansijska institucija  registrovana za poslove faktoringa koja ima licencu ministarstva finansija za pružanje faktoring usluga. Faktor kupuje fakture od ustupioca i vrši naplatu istih za svoj račun. Izbor faktora je naročito važan. Dobar izbor vam može doneti poslovnog partnera koji će vam pomoći da održavate vaše finansije u najboljem redu i dati savet onda kada vam je potreban.

Koje sve vrste faktoringa postoje?

U Srbiji postoji više vrsta faktoringa. Jedno preduzeće može koristiti samo jednu, ali i više vrsta faktoringa kako bi zadovoljilo svoje finansijske potrebe koje ova usluga omogućava.

Vrste faktoringa

Klasičan faktoring podrazumeva prodaju faktura faktoru. Nakon što faktura dospe dužnik istu izmiruje na račun faktora.

Obrnuti faktoring ili dobavljački faktoring je oblika finansiranja u kome faktor plaća vašim dobavljačima umesto vas, a vi u dogovorenom roku obavezu izmirujete faktoru.

Ko preuzima rizik naplate?

U zavisnosti od toga ko snosi rizik naplate (klasičan faktoring) potraživanja postoje faktoring sa regresom i faktoring bez regresa.

Faktoring sa regresom podrazumeva da ustupilac garantuje naplatu potraživanja i da je neograničeno solidarno odgovran sa dužnikom. Ovo praktično znači da ukoliko dužnik iz nekog razloga ne plati potraživanje faktor od ustupioca može da zahteva da mu on ovo potraživanje namiri u celosti.

Faktoring bez regresa podrazumeva da ustupilac garantuje faktoru postojanje, ali ne i nalativost potraživanja. Kod faktoringa bez regresa u slučaju insolventnosti dužnika ustupilac nema nikakve obaveze prema faktoru.

Obaveštenje dužnika o prodatim fakturama

Kada prodate svoje fakture u obavezi ste da odmah nakon potpisivanja ugovora dužnika obavestite o novonastaloj promeni. Jedina promena koja nastaje po dužnika je da fakture umesto vama treba da plati Faktoru, sve ostale okolnosti ostaju nepromenjene. Nacrt ovog obaveštenja dobijate od Faktora. U ovom poslu dužnik nikako ne može da utiče na to da li ćete prodati vaše fakture ili ne, odnosno dužnik ni na jedan način ne može da vam zabani prodaju faktura i sl. Ovakvo zakonsko rešenje postoji iz prostog razloga što praktično dužnik svoju obavezu isplaćuje samo na drugi račun bez bilo kakvih drugih posledica.

Alchemist Faktor je ponosan što već dugi niz godina pomaže malim i srednjim preduzećima da ostvare rast. Trudimo se da odgovorimo na sva vaša pitanja i zahteve u kratkom roku kako biste vi mogli da se fokusirate na rast vašeg biznisa.

Odgledajte ovaj video kao biste saznali na koji način faktoring može da doprinese rastu vašeg biznisa.

Zašto je faktoring dobar za vaš posao?

Preduzeća koja na odloženo prodaju robu i usluge svojim kupcima mogu da dođu u finansijske probleme čak i u situaciji kada posao dobro funkcioniše. Docnja kod plaćanja je česta pojava u poslovnom okruženju svuda u svetu. Kada vaši kupci kasne sa plaćanjem to dovodi do disbalansa u vašim tokovima gotovine. Loši tokovi gotovine mogu da bace na kolena i velike kompanije.

Osnovni stub dobrih finansija je likvidnost. Mnoga preduzeća mogu da budu solventna, ali ne i likvidna. Ovo znači da imaju veliku imovinu potraživanja ali da nemaju gotovinu.

Ključni benefit faktoringa je upravo obezbeđivanje gotovine odmah nakon što prodate robu ili pružite usluge. Ovo znači da ćete moći da izmirujete obaveze vašim dobavljačima blagovremeno ili čak i avansno. Na ovaj način ćete imati bolje cene i vaši dobavljači će vas više ceniti. Izbećićete kasne isporuke u situacijama kada nemate novca da platite vaše dobavljače. Uštede koje ovako možete da ostvarite daleko nadmašuju cenu faktoring usluga. Pored navedenog štitićete se od rizika kasne naplate i naplate uopšte. Na ovaj način možete da planirate finansije mnogo predvidivije. Ono što je najvažnije možete da se bavite onim što najbolje umete, a to je vaš biznis.

Uz pomoć ovog vida finansiranja vaše fakture će biti uvek plaćene na vreme. U faktoringu nema zaduživanja u pitanju je transkacija kupovine i prodaje potraživanja. Mi ovu uslugu zovemo Brza naplata fakture!

Kako da počnem da koristim usluge faktoringa?

Da biste počeli da koristite usluge faktoinga potrebno je sledeće:

Neopodno je da nam se obratite za zahtevom za ponudu putem našeg online upitnika ili direktno na imejl office@alchemist.rs

Ubrzo nakon što smo od vas dobili zahtev za ponudu kontaktiraćemo vas ukoliko imamo dodatna pitanja.

Šaljemo vam ponudu na imejl u kojoj su navedeni svi bitni elementi ugovora o faktoringu.

Nakon što ste prihvatili ponudu od nas ćete na imejl dobiti svu potrebnu dokumentaciju koju je potrebno da nam dostavite potpisanu poštom ili elektronski.

Dobijate novac na račun u roku od 24 časa nakon što smo dobili kompletnu dokumentaciju.

Da li je faktornig regulisan zakonom?

U Srbiji je faktoring regulisan zakonom o Faktoringu koji je narodna skupština usvojila 2013. godine. Zakonom je definisano šta je faktoring, ko su učesnici u faktoringu i drugo. Treba napomenuti da faktoring nije nastao sa usvajanjem zakona, on je postojao mnogo pre, a u novijem dobu pravni osnov je bio u zakonu o obligacionim odnosima. Verovatno kao najvažnija novina je način na koji neko društvo može da postane faktor i počne da pruža usluge faktoringa. Ceo zakon možete pogledati na sledećem linku.

Ukoliko su vam potrebne faktoring usluge popunite brzi zahtev za faktoring.

Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Ne možete da pročitate? Promeni teskt. captcha txt