faktoring.

Faktoring

otkup potraživanja

Faktoring je moderna finansijska usluga čija je namena finansiranje obrtnih sredstava, poboljšanje novčanog toka i održavanje tekuće likvidnosti.

Dugi rokovi naplate za mali biznis znače poteškoće. Mala preduzeća bez redovnog obezbeđenja gotovine ne mogu brzo pokriti troškove prethodne proizvodnje, niti započeti novi ciklus. O izdacima redovnog poslovanja da i ne govorimo.

Alchemist vam u najkraćem roku – umesto vašeg kupca – plaća iznos naveden na fakturi. A onda umesto vas čeka istek roka dogovorenog sa kupcem da bi naplatio pun iznos. Nemate novih troškova nego dobijate minimalno umanjen iznos, u odnosu na onaj naveden na fakturi.

Garantovana realizacija isplate fakture u roku od 24 časa od momenta odobrenja faktoring posla.

Nema kamate i novih troškova

Brza isplata

Minimalna naknada

Nema prekomerne papirologije

Faktoring

Pošaljite zahtev za faktoring već danas!

POPUNITE OVDE ELEKTRONSKI ZAHTEV

Kako se odobrava

faktoring

Faktoring se realizuje tako što se na račun klijenta isplaćuje ugovoreni procentualni iznos (do 100%) nominalnog iznosa faktura, umanjen za iznos troškova faktoringa. Ostatak procentualnog iznosa, do punog nominalnog iznosa faktura ugovara se kao garantni fond.

Faktoru pripada iznos avansa koji je isplaćen klijentu, uvećan za kamatu obračunatu na iznos isplaćenog avansa, od dana isplate avansa do dana dospeća, odnosno naplate faktura, ugovorenu provizije faktoringa i troškove odobravanja faktoringa. Po izvršenoj naplati otkupljenih faktura, ostatak iznosa, do punog nominalnog iznosa faktura pripada klijentu.

U zavisnosti od rezultata dobijenih analizom boniteta, klijenta i dužnika, faktoring se ugovara sa i bez prava regresa. Pravo regresa predstavlja pravo faktora da, ukoliko po dospeću otkupljenih faktura ne naplati svoja potraživanja od glavnog dužnika, zahteva naplatu od klijenta. Kod ove vrste faktoringa neophodno je da klijent od dužnika pribavi Izjavu za prenos potraživanja na Faktora.

Saznajte više

usluga faktoringa
Faktoring
Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Not readable? Change text. captcha txt